REGULAMIN + KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO-MONITORING WIZYJNY Profesor Escape room Olsztyn

Regulamin monitoringu oraz udostępniania nagrań monitoringu w Profesor Escape Room Olsztyn

 § 1

Zapisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Profesor Escape Room Olsztyn
  2. lokalizacje usytuowania kamer;
  3. zasady zapisu obrazu;
  4. zasady udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest „Profesor Escape” Przemysław Kacprzyk Kołłątaja 5 lok 325 10-900Olsztyn NIP 8481846400 profesorescape@gmail.com

§ 2

Cel monitoringu

 1. Głównym celem monitoringu wizyjnego w Profesor Escape jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia na terenie Profesor Escape.

§ 3

Obszar i zasady monitoringu

 1. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje:
  1. Recepcję oraz wszystkie części pokoi zagadek
 2. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer.
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.
 4. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 3 miesięcy, licząc od dnia nagrania.

§ 4

Zakres monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery wewnątrz wszystkich lokali podlegających pod firmę Profesor Escape
 2. Odpowiedzialnym za system monitoringu tj. serwis i konserwację sprzętu jest Profesor Escape, więc nikt z poza obsługi firmy nie ma dostępu do nagrań
 3. Nie są sporządzane kopie nagrań
 4. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na podstawie upoważnienia mają następujące osoby:
  1. Właściciel firmy Profesor Escape
  2. Pracownicy którzy w swoich obowiązakch mają wymóg wykorzystania monitoringu do świadczenia usług typu gry w Escape Room

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec podmiotów danych, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.
 2. Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie przygotowanej przez przygotowanie w widocznym miejscu na wejściu do lokalu informacji nt. Monitoringu a także umieszczenia stosownych informacji na stronie internetowej.
 3. Każdy z podmiotów, objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada:
 4. prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych,
 5. prawo dostępu do nagrań – w uzasadnionych przypadkach,
 6. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 7. prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Udostępnienie nagrań

 1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom – np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
 2. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.
 3. Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego na poczet przyszłego postępowania, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie. Wniosek z prośbą o  zabezpieczenie nagrania skierowany do właściciela firmy Profesor Escape – Przemysław Kacprzyk Kołłątaja 5 lok 325 w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego. Wniosek złożony po w/w terminie, nie gwarantuje zabezpieczenia monitoringu, z uwagi na możliwe jego usunięcie. 
 4. Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu powinien wskazywać najbardziej przybliżoną datę i  godzinę zdarzenia, w przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia odpowiedniego obrazu.
 5. Kopia nagrania jest przechowywana w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.
 6. Wykonana kopia z nagrań monitoringu wizyjnego zostaje zabezpieczona w Oddziale Administracyjnym przez okres 1 miesiąc. W przypadku nieodebrania kopii przez Wnioskodawcę, po tym okresie zostaje ona zniszczona.

§ 7

Zapisy końcowe

 1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
 2. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a  z  podmiotami zewnętrznymi zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych.

Klauzula obowiązku informacyjnego

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Przemysław Kacprzyk Kołłątaja 5 lok 325 Olsztyn 10-900 NIP 8481848400
 2. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia.
 3. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres niezbędny nie dłuższy niż 3 miesiące.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.