Zasady gry w naszym Escape Room Olsztyn oraz procedury bezpieczeństwa sanitarnego “Profesor” Escape Room Olsztyn

ZASADY OGÓLNE

Poniższy regulamin określa warunki i zasady udziału w zabawie „Escape room”, „Pokój zagadek” Profesor Escape Room Olsztyn

dokonując rezerwacji terminu w naszym Escape Room Olsztyn powinieneś zapoznać się z tymi zasadami oraz ich przestrzegać w całości.

Aby zapewnić Państwu odpowiedni poziom obsługi oraz komfortu i bezpieczeństwa prosimy o przybycie 15min przed czasem abyśmy mogli swobodnie omówić wszystkie kwestie zabawy.

Profesor Escape Room olsztyn może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji, jeśli wiesz że może nastąpić spóźnienie prosimy o kontakt telefoniczny spróbujemy coś zaradzić.

Na terenie Profesor Escape Room Olsztyn obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.

Do Gry w naszym Escape Room nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji zmieniających świadomość, zaś niedopuszczenie do gry odbywa się na podstawie subiektywnej oceny pracownika (woń alkoholu lub niestandardowe zachowanie)

Profesor Escape Room zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w tym regulaminie.

Każdy z uczestników bierze udział w grze na własną odpowiedzialność. Profesor Escape nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie gry kontuzje oraz nie ubezpiecza graczy.

Profesor Escape Room Olsztyn dopuszcza użytkowanie telefonów w trakcie gry, lecz o tym czy jest on potrzebny w danym scenariuszu gracze będą informowani przed wejściem do pokoju. Jednocześnie Profesor Escape Room Olsztyn zakazuje samowolnego fotografowania i filmowania pokoi oraz scenografii ( jeśli macie ochotę na zdjęcie/filmik, po grze powiedzcie o tym Mistrzowi gry-na pewno ustalicie gdzie zdjęcia będą najfajniejsze, a także pomoże wam w fotografowaniu :))

Profesor Escape nie odpowiada za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów powstałe w czasie przechowywania w depozycie lub recepcji/poczekalni.

Pracownik Profesor Escape posiada prawo przerwania Gry Escape Room, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).

Wszystkie pokoje Gier Escape Room są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).

Wszystkie drzwi Profesor Escape są zawsze otwarte lub otwierane awaryjnie, automatycznie podczas zaniku napięcia, bądź przez klientów lub pracowników. W każdym momencie gry uczestnicy mogą swobodnie opuścić każde z pomieszczeń zgodnie z oznaczeniami awaryjnymi.

Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników Gry Escape Room odpowiedzialność materialną ponosi Klient który dokonał rezerwacji.

Ze względu na duże natężenie doznawanych bodźców świetlnych czy dźwiękowych wszystkie osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, epilepsję lub inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem Gry Escape Room, proszone są o kontakt z pracownikiem.

REZERWACJE

W celu rozpoczęcia Gry w Profesor Escape Room Olsztyn należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin (wolny od innych rezerwacji) .

Rezerwacji dokonać można: poprzez stronę -formularz rezerwacji każdego ze scenariuszy, telefonicznie (tel. 514 681 982) lub na miejscu (ul. Kołłątaja 5 lok 325).

Przy rezerwacji należy podać swoje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz ewentualne uwagi (w polu „Dodatkowe uwagi” ) tj. kod rabatowy,, informacje o nietypowej liczbie osób, faktura i inne… (żadne dane nie zostaną udostępnione osobom postronnym i zostaną wykożystane jedynie w celu realizacji usługi).

W celu dokonania rezerwacji spersonalizowanej np.: urodziny, wieczór panieński/ kawalerski, impreza firmowa itp. prosimy o kontakt z pracownikiem w celu ustalenia szczegółów.

W przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji, na podany adres email, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację.

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, prosimy aby anulacja nastąpiła co najmniej 12 godzin przed wybranym terminem aby móc udostęnić termin inny grupom.

GRA

W pokojach Profesor Escape Room Olsztyn trwa standardowo 60 min(istnieje możliwość doliczenia dodatkowego czasu za dodatkową opłatą (w tym celu prosimy o kontakt z mistrzem gry).

W naszych scenariuszach może swobodnie wziąć udział od 1 do 6 osób w zależności od wybranego pokoju.

Osoby powyżej 16. roku życia do Gry Escape Room przystąpić mogą same, bez opiekuna.

Osoby poniżej 16. roku życia, w czasie Gry Escape Room, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Mistrz Gry nie jest animatorem!

PŁATNOŚCI

Koszt gry ustalany jest podczas rezerwacji w systemie 1-5 osób 125zł, 6 osób 150zł

Płatności za Grę Escape Room dokonać można gotówką, kartą płatniczą lub voucherem.

VOUCHERY

Koszt vouchera wynosi 150PLN.

Voucher uprawnia do jednorazowej Gry w wybranym pokoju (od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem gier na stronie internetowej).

Voucher zakupić można na miejscu oraz online.

Ważność vouchera zakupionego na miejscu trwa 6 miesięcy i liczona jest od dnia zakupu.

W przypadku zakupu online, ważność vouchera trwa 6 miesięcy i liczona jest od dnia zaksięgowania wpłaty.

Zakup vouchera nie gwarantuję pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji.

W celu wykorzystania vouchera, należy wręczyć go pracownikowi przed rozpoczęciem Gry.

POZOSTAŁE

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

II. Regulamin warsztatów/kursu komunikacji interpersonalnej

 1. ORGANIZATOR 1.1. Organizatorem Warsztatów z komunikacji interpersonalnej jest „Profesor Escape” Przemysław Kacprzyk Hugona Kołłątaja 5 lok 325 NIP 8481846400 1.2. Przez organizację kursu komunikacji interpersonalnej rozumie się przeprowadzenie zajęć w dwóch częściach:
  1. Część teoretyczna- online
  2. Część praktyczna- egzamin
  3. Rozdanie certyfikatów
 2. ZASADY WARSZTATÓW
  2.1. Warsztaty odbywają się w zdalnie zaś egzamin Olsztynie od 9 lutego 2021 roku w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach określinych w poszczególnych kalendarzach egzaminacynych.
  2.2. Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu komunikacji międzyludzkiej, zgodnie z dostarczanymi materiałami w formie ebooków.
  2.3. Zdobyta wiedza zostaje sprawdzona w praktyce w sali egzaminacyjnej przystosowanej w specjalny sposób.
  2.4. Pomyślne ukończenie części praktycznej zwieńczone jest wręczeniem certyfikatu ukończenia kursu
  2.5. Elementy oraz rzeczy zawarte w salach egzaminacyjnych są własnością Organizatora i należy ich nie zabierać i nie niszczyć.
  2.6. O uszkodzonych/brakujących elementach części egzaminacyjnej niezwłocznie należy prowadzącego Egzamin.
  2.7. Zniszczenie przez uczestników elementów scenografii lub/i elementów elektronicznych lub/i rekwizytów w części egzaminacyjnej skutkuje nałożeniem kary finansowej na uczestnika przez Organizatora.
  2.8. Każdy przypadek opisany w pkt 2.8 rozpatrywany jest indywidualnie.
  2.9. Uczestnictwo w Warsztatach jest płatne zgodnie z cennikiem zawartym na stronie.
  2.10 nformujemy, iż płatności za kurs komunikacji interpersonalnej można dokonać gotówką lub kartą na miejscu przed egzaminem.
  Kurs wraz z egzaminem to koszt 125zł, grupa egzaminacyjna od 2 do 5 osób
  2.11. W czasie Warsztatów obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania regulaminu obiektu, w którym dane warsztaty się odbywają.
  2.12. Uczestnicy kursu biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania kursu/egzaminu praktycznego. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
  2.13. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, złamania zasad Regulaminu obiektu bądź utrudniania egzaminu innym uczestnikom, w dowolnym momencie kursu Organizator ma prawo do wykluczenia go z dalszego udziału w kursie i egzaminie. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
  2.14. Organizator może nie wyrazić zgody na udział uczestnika w egzaminie jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  2.15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników kursu mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
  2.16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się uczestników do panującego obecnie reżimu sanitarnego.
  2.17. Organizator nie są stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w trakcie kursu.
  2.18 Jednoznacznie podkreślamy, że Warsztaty z Komunikacji Interpersonalnej wyłącznie wykorzystują system rezerwacji pokoi zagadek i nie są bezpośrednio powiązane z działalnością rozrywkową jaką są pokoje zagadki.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE Escape Room Olsztyn „PROFESOR”

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
§1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie lokalu Profesor Escape Room Olsztyn

2. Celem procedury jest:

a) zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
b) umożliwienie uczestnikom kursów przystąpienie do egzaminu praktycznego z części teoretycznej.

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

4. Uczestnik lub rodzic/opiekun dziecka decydując się na przyjście do placówki lub przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia w okresie pandemii COVID-19.

§ 2

ORGANIZACJA

1. Na terenie „Profesor” Escape Room Olsztyn mogą przebywać jedynie osoby:

a) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
b) które nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych;
c) nie są objęte kwarantanną lub izolacją.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy/rodzice/opiekunowie/uczniowie/gracze, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3. Kursanci oraz gracze pod opieką obsługi będą przebywać w grupach maksymalnie 5 osobowych.

5. Każda grupa przebywać będzie w wyznaczonej sali.

6. Na teren lokalu mają wstęp tylko pracownicy i uczniowie/gracze placówki, w razie najwyższej konieczności rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na kursy/gry typu Pokoje zagadek.

7. Rodzic/opiekun lub pełnoletni kursant/gracz wyraża zgodę na mierzenie temperatury swojej lub dziecka w uzasadnionych przypadkach. Rodzic/opiekun lub pełnoletni kursant/gracz podpisując umowę oświadcza, że nikt z domowników:

a) nie jest obecnie objęty nadzorem epidemicznym lub kwarantanną,
b) nie ma objawów infekcji  jak gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, czy gardła.
c) nie występują w chwili obecnej i nie występowały w przeciągu dwóch tygodni ww objawy u któregoś z domowników.

8. Nie podpisanie umowy lub nie  dostarczenie deklaracji i oświadczeń w uzgodnionym terminie skutkuje nieprzyjęciem na teren gry/kursu.

9. Do lokalu mogą przychodzić tylko kursanci/gracze w pełni zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

10. Dzieci są przyprowadzane wyłącznie przez zdrowych rodziców /opiekunów prawnych.

11. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.

12. Rodzice przekazują zgodę na mierzenie temperatury u dziecka oraz aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.

13. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne MEN, wytyczne GIS – www.gov.pl /Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia/)

14. Sale, pokoje w których przebywają kursanci są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

16. Przy wejściu do lokalu/recepcji kursanci/gracze dezynfekują ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu. Ponadto, zalecane jest mycie rąk wodą i mydłem przed wyjazdem/ wyjściem do lokalu.

17. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach.

18. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, pokojach, łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i innych.

19. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez studentów/graczy placówki, wszystkie pomieszczenia i sprzęty z którymi styczność mają gracze/uczniowie są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.

§ 3

OBOWIĄZKI KIERUJĄCEGO PLACÓWKĄ

1. Kierujący placówką dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii koronawirusa.

2. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.

3. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

8. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

9. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.

§ 4

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie kierującego placówką.

3. Do placówki wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą z niego wyznaczonym wejściem.

4. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.

5. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Escape room olsztyn „ Profesor” zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.

2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 U PRACOWNIKA/ UCZNIA

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy/rodzice/uczniowie/gracze powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Osoba przebywająca na terenie placówki/escape roomu, która ma objawy wskazujące na chorobę COVID-19 powinna zostać niezwłocznie odsunięta od pracy/zajęć, wyposażona w maseczkę i rękawiczki oraz odizolowana.

3. Osoba która będąc na terenie placówki zaobserwowała u siebie objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zobowiązana jest skontaktować się z:

a) infolinią NFZ/ WSSE/ PSSE/ Oddziałem Zakaźnym Szpitala (numery telefonów poniżej w załączeniu);
b) sekretariatem placówki: profesorescape@gmail.com tel. 514 681 982

6. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia pracownika/ucznia/rodzica należy wezwać pogotowie ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

7. Pracownik, u którego stwierdzono zakażenie lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zobowiązany jest podać telefonicznie bądź mailowo bezpośredniemu przełożonemu informacje w zakresie:

a) decyzji wydanych przez PSSE w związku ze stwierdzonym zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia,
b) lokalizacji pomieszczeń, w których pełnił obowiązki służbowe w ostatnich 14 dniach,
c) ewentualnego kontaktu z pracownikami/ uczniami/rodzicami uczelni w ostatnich 14 dniach.

8. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

9. W przypadku, gdy uczeń/gracz lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, kierujący placówką w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

Powyższe procedury nie są aktem prawnym. Zostały stworzone na podstawie niżej wymienionych źródeł:

 • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH MIASTA POZNANIA.
 • Experto24 Koronawirus: procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.
 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 U PRACOWNIKA/ STUDENTA/DOKTORANTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
 • Procedura postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM.